Grunt Vavřince Zavorala

Lubná čp. 48 (staré čp. 45)


jsouce ta Alžběta na swobodie a przi držitely grůntů zemrzela jeji sprawedlnost od jejich bratrů jest držitely grůntů prodána. Jiřikowi staremu Zaworalovi

Jirzik Zaworal

Letha 1659 dne 21 Novembris ugal Zivnost po nebo: Wawrzinnczovi Zaworalowi otczy swemu wedle kssaftu oznameneho Wawrzincze Zaworala za summu 400 kop na zawdawek 45 kop 20 grošů kteryz zawdawek nadilu sprawedlnosti podle kssaftu porazyl roczni placeni po 5 kopach az do zaplaceni summy trhove. S przydawky summi te klysny 2 krawy 3 jalowiczy roczni 1 tele ostarany 1 owecz 13 wuz okowany 1 pluch se wssemi potrzebami 1 brany s hrzebiky zeleznymy 3 a gine wssechno drobne hospodarzstvi czo se ho nachazy weyrunky gako se nachazegi ty gsou w kssaftu Wawrzincze Zaworala obsazeny.

Ta summa po zawdawku nalezi

Justynie materzy zustaly wdovie po nebo: Wawrzinczovi
Zaworalovi................................................................................... 45 ss 20 gl.

Matiegovi synu nyni wdowie se 2 syrotky.................................... 45 ss 20 gl.

Alzbietie dcerzy............................................................................ 45 ss 20 gl.

Annie mimo s 32 kop na gruntu Jirussovem wyhrazenych ........... 13 ss 20 gl.

Markowi ge 6 kop pomoczy ktere gemu na hotowie
kdyzby toho potrzeboval wydane byti magi ................................. 51 ss 20 gl.

Ondrzegovi .. již držitely gruntu prodal ty s pomoczy 6 kop kteri.. 51 ss 20 gl.

Maryanie .. jim na hotowie ........................................................... 1 ss 20 gl.

Janowi .. dane byti magi, prodany drzitely gruntu ...................... 1 ss 20 gl.

----------------------

354 ss 40 gl.

Leta 1660:65:66:67 a 1669 o saudie položil Jirzik Zaworal paterych peniez 25 kop ty propusstieny Justynie wdowie

Do letha 1672 o saudie položil Jirzyk Zaworal 10 kop ty propusstieny Justinie

Ittem Marek syn po nebo: Wawrzinczowi Zaworalowi przihlasseni uczinil ze zdolu sprawedlnosti swe 45 kop 20 gr. držitely gruntu prodal

Letha 1673 a 1675 o saudie položil Jirzik Zaworal 10 kop ty propusstieny Matiegowi Kysilkowi po Justinie.

Letha 25 gbris Marek Raussal przyhlasseni uczinil mage na tomto gruntu po Maryanie manželcze swe ?? wsseho 51 kop a 20 gr. takowou držitely gruntu prodal nema tu nicz wice.

Leta 1677 o saudie položil Jirzik Zaworal 5 kop znich propusstieno Mategowi Kysylkowi po Justynie 20 gr. ??? a wdovie sedwama syrotky po Mategowi 4 kopy 40 gr.

Leta 1679 o saudie položil Jiržik Zaworal 5 kop ty propusstieny wdowie po Mategowi sedwauma syrotky.

Leta 1681 o saudie položil Jirzik Zaworal 5 kop ty wzala wdowa po Mategowi se dwouma syrotky

Leta 1683 o saudie položil Jirzik Zaworal 5 kop ty wzala wdowa po Mategowi se dwouma syrotky

Leta 1685 o saudie položil Jirzik Zaworal 5 kop ty půsstieny po Mategowi Waczlawowi

Leta 1687 o saudie položil Jirzy Zawrzel 5 kop ty půsstieny wdowie po Mategowi se dwiema syrotky

Leta 1689 o saudie položil držitel 5 kop prodany wdowie po Mategowi se dwouma syrotky

Leta 1691 o saudie položil držitel gruntu 5 kop prodany wdowie po Mategowi se dwama syrotky

Zapis obnoven

Jirzik Zaworal mladssi

Letha 1692 dne 20 Juny ugal a kaupil grunt se wssym kniemu przinaležegiczym przislussenstwim od otcze sweho Jirzika Zaworala za summu hlawni 200 kop na kteraužto summu zawdati ma 30 kop totiž ihned przi zapisů 3 kopy a ostatek každorocznie po 3 kopach ???? roczni placzeni po 5 kopach przidawa mu ktemuž gruntu 2 klysny, wuz kowany, pluch železny, brany s železnymi rzebikamy, 2 krawy, 2 kusy jalowyho, 12 owecz, 2 prasata, 1 sekerů, 1 motyku, 1 pilů, 2 kosy, rzerzacku s kosau, 1 rzetiez a jinssy hospodarzstwi wssechno, 8 slepicz, 1 kohauta, obyli na ozim setyho po 1O korczych na jaro o 9 korcych a 3 W hrachu. Zažehož sobie Jirzik Zaworal wyminiuge byty s manželkau swau do smrti obily psaneho zaseti z ozimniho po 3 korcych a z zimniho 2 korcze 2 W hrachu, 1 W budacznie w každem woborze w przednim, w duhym a w zadnim woborze z každem po 2 korczych a po smrti jeho manželka polowiczni weymienek miti ma, ostatek w smlauvie obsaženi weyprawa Waczlawowi synu když toho potrzebovati bude ma wyprawyti pssenicze 2 korcze, žita 2 1/2 kor, wola 3letyho piwa 1/2 sudu na korzeni 1 kopu a pomoczy z gruntowni summy wssak 15 kop.
Actum zapisu dne 21 July Ac. ut supra

1693 o saudie položil držitel gruntu 5 kop 40 grošů wdowie po matiegowi se dwouma syrotky dobrano

1695 o saudie položil držitel gruntu 5 kop pusstieny napadnikum po Annie

1699 o saudie položil držitel gruntu napadnikum po Annie....... 5 kop

1701 o saudie položil držitel gruntu 3 kopy 2o grošů ??? napadnikum po Annie dobrano

1703 nepřečtu

1705 ??? na zawdawku otczy ktere przigal.......... 5 kop

1707 ??? na zawdawku otczy ktere przigal.......... 5 kop

Leta 1709 o soudie položil otczi swemu na zawdawku ostatny stym jest zawdawek splacen ???..... 5 kop

Leta 1711 O soudie pusstieno Jirzikovi Zaworalowi na wyplacenich grůnt. peniez ......5 kop

Leta 1714 O posadkach dle sprawi napadnikůw po Jirzikovi Zaworalovi starssim odkazal przi poslední wuli swe, Jirzikowi synů swemu nynegssimu drzitely grůnttů sweych wyplatnich peniez na tomto gruntie przed jynssyma dietma 50 kop který se jemu držitely grůntů tůto przipisugi.

Rozdil po Jirzikovi Starssim Zaworalovi na jesstie jemů patrzicich wyplacenich a skoupenych peniez /: mimo nadgmenovanych 55 kop :/ zůstavagicich 296 kop z czehoz nalezi:

Maryanie dczerzi ............ 70 kop 15 gr

Jirzikowi synů drzitely grůntů po 15 kop czo Waczlawowi za ustoupeny grůntů wydal............. 85 kop 15 gr.

Magdalenie ............. 70 kop 15 gr.

Waczlawowi ............. 70 kop 15 gr.

---------------------------------------------------

Czini 296 kop


Ittem przi nynejssym posudků poussti se na dil Maryanie dczerzi ............. 5 kop

Leta 1715 O soudie půsstieno Magdalenie na dil jegi ............. 5 kop

Leta 1717 O soudie půsstieno Waclawowi ............. 5 kop

Leta 1719 O soudie půsstieno Maryanie dcerzi ............. 5 kop

Ittem z dilu Magdalenie Jirzik Zaworal mladssy držitel grůntů prodala 40 kop takovi se jemů tůto przipisují.

Leta 1721 o soudie půsstienos Magdalenie ............. 5 kop

Zapis obnowen

Jirzik Zaworal nejmladssi

Leta Panie 1721 dne 27 Marty ugal a kaupil tento grůndt selsky po otczi swem Jirzikowy Zaworalowi s 24 Str. woranyma? rolma ??? ležiczima pod 4 Str., porostlyma pod 3 Str., luk pod dwa wozi sena a sad stromovim pod 3 W:, z hlavni summie za 400 kop. Na kteroužto summů zawdati má 33 kop 17 gr. 1 kr. Wšak z toho zawdawků tůto psaní dluhowé zaplacene byti mají, totiž contribuczi 8 kop 4 gr. 4 kr. za soud 1721 pusstieni grůntowní peníze 5 kop, Martinowy bratru 3 kopy, 25 grošů, 1 krejcar Jirzikowi kupujícímu hospodarzowi czo otczi zapůjčil 10 kop, 17 gr 1 kr. a czeladcze služby 3 kopy 25 gr, 6 kr. a tak ten czely zawdawek wychazi který již wyplaceny byti ma. Roczni neb grůntowni peníze starym napadnikum po 5 kopach az do wygiti cela trhowa summů platiti powinen bude. Przidawky k tej ziwnosti konie 2, krawy 3, telle roczni 1, wowecz s jehnati 5, wuz kowanej 1, plůch s železma 1, brany z železnima hrzebykama 1, potach 1, rzezaczku s kosou 1, kladny sekery 2, ruczni 1, ??? 1, pilů 1, rameczni kosy obilny 2, trawni 3, wydly senny 1, husů 1, a slepicz s kohoutem 8 kusů, žita w slamie 20 M?, jeczmena na senie 4 Str., owsa 10 Str., lnieniho semena 9 ?, hrachů 1 wěrtel?, Na zymů setýho pšenicze a žito po 9 Str. Wejprawů Matiegowy synu po Neb: Jirzikowi Zaworalowi totiž pssenicze 3 W?, žita 1 Str., na maso 1 wolka dvou letýho a na korzeni 1 kopu peniez, když toho potrzebowati bude hospodarz jemů wydati má. Actum zapisů dne 12. Aprilů 1721

Leta 1723 O soudie půsstieno Waczlawowi na jeho dil ............. 5 kop

Leta 1725 O soudie půsstieno Maryanie dczerzi ............. 5 kop

Zapis obnoven


Dne 9.5.1727 koupil tento grunt Jan Chadima, který se přiženil k vdově po Jiříkovi Zavoralovi