Kšaft Vavřince Zaworala - 1659

Actum Lubna

Kssafty Nebo: Wawrzincze Zaworala z Lubnýho
Boha Otcze + y Syna + y Ducha Swateho + Amen

Wawrzinecz Zaworal Gsaucze od Pana Boha Wssemohauczyho težkau nemoczy nawsstiwen a rozmegslagicze sobě tento?? smrtedlny wěk ze wssichni umrziti musime, aby pome smrti zadnych nesnazy newzniklo, toto o pozůstalosti gměni stateczku meho, kterehož mi Pan Bůh požehnati ráczil, posledni porzizeni a kssaffty czinim. Przednie gjaucze gesstie z Milosti Boží při dobrem rozumu důssi mau negwyžssimu kteryž mniegi sweho welykeho Milostrdestwi dati a na drzewie krzize swau drahau krwi wykoupiti raczil, dokonale porauczim a w jego božske ruce k wiecznemu blahoslavenstwi pokornie odewzdawam. Tielo do porusseni w bazejicze zemie a prachů s kterehož posslo nawraczugi a w niem bohda radostneho wzkrzisseni oczekavagice.
Dalegi porauzcim Jirzikowi synu memu grunth za summu: 400 kop míš. a s te summy místo zawdawku swug dil sobie poraziti ma, M: porauzczim mu k temůž grunthů 2. klysny, 3 krawy, 1. jalowiczy, 1. tele, 13. wowecz, 1. wůz kowaneg, plauh s žielezym, 3. brany s hrziebiky žieleznymi, jinssi nabytek a hospodarzske wieczy przi grunthů až do zrostů jinych mych ditek, gmenowitie Marka, Ondřeje, a Jana, aby zůstawaly a když by toho potrzebowali, tehdy aby gim trzem Jirzik syn mug s toho nabytku po 3 kopach powinen byl složiti.
Dalegi czo by se dotegkalo Justýny manželky me mile i syrotky gegimi, takowe poruczeni czinim , pokudžby manželka ma na swobodie zustawala a syrotczy sobie nemohli chleba zasluhowati, aby k stolu Jirzika syna meho ssly a nadto wegss aby manželcze me každoročnie 2 wěr. Žita, 1. wěr pssenicze, 3. zahony przediwa do hnoge syl a 1. zahon zely sazel a wiertel hrachu sietyho každorocznie dawal, tež krawu na geho piczy aby sobie chowala. Czo by se tykalo Pawla syna meho, ten se z dílů gruntowniho wynima, poniewadž sem gemů grunthů pomohl, a ten grunth na kterem zůstawa gemu gsem bez zawdawku odwed.
Annie dczerzi me místo gegiho dilu odkazugi na gruntie Jirussovym 32 kop miš. Paklybyse wieczegi ginssim napadnikum z grůnthu meho dostalo, budau gi powini k ostatku przipustiti, tak aby rowneg dil s ginssimi mohla míti. Porouczim jestie manželcze me: 1. krawu a jalowiczy, 3. owcze, tež Alžbietie dczerzi me: 1 krawu a tele, 3 owcze, Marianie druhé dczerzi me tež 1 krawu a tele, 3 owcze, Janowi 3 owcze.
Kdyby gim panbuh raczil dati že by toho potrzebowali, tehdy gim Jirzik takowau wegprawu powinen bude dati. Przednie Alžbietie 3. wěr. Žita, 2 wěr. Pssenicze , 1 tele, wiedro piwa. Marianie druhé dczerzi me przednie: 7 kop peniez, wssak s summygruntownich peniez pomoczy gi ma, tež 3 wěr. 3. wěr. Žita, 2 wěr. Pssenicze , 1 tele, wiedro piwa. Markowi, Ondrzegowi a Janowi jednomu kazdemu wegprawy po: 2. korcze žita, po 1 1 pssenicze, po 1 sudu piwa, po gednom volu trziletym, po 7 kopach peniez a to s summy gruntowni, to aby s Maryanou dczerau mau tj cztyrzi. Mimo gine napadniky naprzed miely poriuczim a úpotom vssichni napadnici s wrchů psani, tak jak gest psane rownym dilem magi podieleni býti.
Czo by se sprawedlnost po Justýnie manželcze me w Ssirokym dole dotykalo wssichni spolu s manželkau mau rownom dilem magi podieleni begti.Take kdyby se czokolywiekde, aby byl geden wynachazelo wssichni magi toho rownym dilem užiti. Tak a ne jinak tento kssaft z dobrym mym rozmyslem jest uczinien przi przitomnosti Jirzika Kuczery rychtarze lubenskeho, Martina Woparzila a Wawrzincze Neprasse dne: 10. Nowembris, Ac. 1659.